Gregory von Feinaigle

 

See Feinaigle, Gregory von