Sligo Miscellany [or Miscellaneous Magazine]

 

See The Milesian Magazine