Frank Sewell, Bibliography of Connradh na Gaeilge/Gaelic League Publications 1900-1920 (1998)

1900
 • O’Growney, Rev. Eugene, Simple Lessons in Irish (Cuid 1-5) The Gaelic League 1879-1900. (Nota: Ba e Eoin Mac Neill a d’ullmhaigh cuid de Chuid 4 agus iomlan Chuid 5.)
 • Celtic Literary Society Gaelic Texts Vol. 1, Gadaidhe dubh o dubhain. Doyle and Co., Dublin.
 • Ua Laoghaire, An tAth. Peadar, Mion-Chaint. Connradh na Gaedhilge.
 • Ua Laoghaire, An tAth. Peadar, Aesop a thainig go hEirinn (eagrain eagsula). Muintir na Leabhar Gacdhilge.
 • Mac Neill, Uilliam, Raitheachas, An Chead Chuid. Connradh na Gaedhilge.

 •  
  1901
  Ó Muirgheasa, Enri, Greann na Gaedhilge, Cuid 1-7 (1903-1907). Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Seaghdha, Padraig (Conan Maol), Seaghan an D[z]omás Irish Book Company, Dublin.
 • Russell, Thomas Ó ’Neill, An Bhoramha Laighean. Gill, Dublin.

 •  
  1902
 • Mac Fhionnlaoich, Peadar, Mion-Drámanna. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Acaoirinn, Seamus L., Leabhar Mion-Chaint. Craobh Phort Lairge, Connradh na Gaedhilge.
 • Ua Duinnin, an tAth. Padraig, Beatha Eoghan Ruaidh Uí Shuilleabháin. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó ’Keeney, B., Easy Lessons in Modern Irish Part 1. Sealy, Bryers and Walker.
 • Ua Neachtain, Eoghan, Dubhaltach Mac Firbhisigh. Connradh na Gaedhilge.

 •  
  1903
 • Mac an Fhailghe, Padraig, An Modh Reidh. An Cló-Chumann Teoranta, Dublin.
 • Mac Enri, Seaghan P., A Handbook of Modern Irish, Parts 1-4. An Cló-Chumann Teoranta, (1903-1906).
 • Mac Ginley, P.T., Handbook of Irish Teachings. The Gaelic League.
 • Ua Concheanainn, Tomas. Mion-Chomhra’dh. Connradh na Gacdhilge.
 • Ó Criochain, an tAth. B. agus Mac Eochaidh, P. S., Comhradh le haghaidh Mac-leighinn. Compiled for Elphin Branch of the Gaelic League.
 • Ua Dubhghaill, Seamus, Beirt Fhear o’n dFuaith. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Maoildhia, Seamus (eag.), Leabhran Feise MhuEgheo, Uimh. 1.
 • Ó Seaghdha, Padraig (Conan Maol), An Buaiceas. Connradh na Gacdhilge.
 • Ó Seaghdha, Padraig (Conan Maol), Mac Finghin Dubh. The Irish Book Company, Dublin.

 •  
  1904
 • Craig, J.P., Iasgaireacht Sheamais Bhig. Sealy, Bryers and Walker.
 • Mac Coistealbha, Tomas, Focloir an Leagha.
 • Neibuhr, Barthold Georg, Eachtra na nArgona’tach, aistrithe ag Donnchadh Pleimeann. Connradh na Gaedhilge
 • Ó Concheanainn, Tomas, Focla Gnotha agus a gCora Cainte. Connradh na Gacdhilge.
 • Ó Donnchadha, Eamonn, Mion-chaint Scoile.
 • Ó Donnchadha, Tadhg, Ceachta Graimeir i gcoir Leanbhaí san Tr[e]mhadh Leabhar.
 • Ua Dubhghaill, Seamus, Prataí Mhicheál Thaidhg. An Clo-Chumann, Dublin.
 • Ua Dhuinnin, an tAth. Padraig, Focloir Gaedhilge agus Bearla. Published for the Irish Texts Society by M. H. Gill and Son Ltd. The Gaelic League, London: David Nutt.
 • Ó Laoghaire, Padraig, Sgealaidheacht Chuage Mumhan Cuid 1-7. Connradh na Gadheilge (1904-1909).
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Sgothbhualadh. The Irish Book Company, Dublin.
 • Ó Maille, Micheal (Diarmuid Donn), Eochaidh Mac Rí ’n-Eirinn. Connradh na Gaedhilge.

 •  
  1905
 • Concannon, T., Macghnz’omhartha Bhriain. Connradh na Gaedhilge.
 • Laoide, Seosamh (eag.), Sge’alaidhe Oirghiall. Connradh na
 • Limerick Branch of Gaelic League, Outlines of Irish
 • Grammar, Part 1. Accidence. M. H. Gill and Son Ltd.
 • Mac Enri, Seaghan P., Ba’s Ghotradha Ua’ Dhomhnaill, Easy
 • Texts for use with Handbook of Modern Irish Series. M. H. Gill and Son Ltd.
 • Ó Cathain, Seaghan, Cainnt: Conversational Lessons in Irish. Connradh na Gacdhilge.
 • Ua hOgain, Seaghan, Teacht agus Imtheacht an Ghiolla Dheacaar. Connradh na Gaedhilge.

 •  
  1906
  Mac Piarais, Padraig, Poll an Pha’obaire. Connradh na Gaedhilge.
 • Mac Piarais, Padraig, Bodach an Chota Lachtna. Connradh na
 • Mac Ruaidhri Micheal B ‘ Ei
 • Ua Ceallaigh, Sean, Brian BoirmAe. Connradh na Gaedhilge Coinndealbhain, Tadhg, Gramadach Dha-theangach. Neathibh M. H. Gill and Son Ltd
 • Ó Ruaidhri, Seaghan, Suil Ua’ DhubAda le hArd na R[á]ogh Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Tiomanaidhe, Micheal, Tangaireacht Bhriain Ruaidh Ua’ Chearbhaan, Cuid 1. M. H. Gill and Son Ltd.

 •  
  1907
 • Laoide, Seosamh (eag.), Dearg-ruathar Chonaill Chearnaigh Connradh na Gaedhilge.
 • Laoide, Seosamh (eag.), Measgatn Muscrazghe. Connradh na
 • Mac Piarais, Padraig, Iosagan agus Sge’alta eile. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Ruaidhri, Seaghan, Bliadhain na bhFranncach Connradh
 • Ó Seaghdha, Padraig (Conan Maol), Eire - Léigheachta ar Staar na hEareann. Conradh na Gaedhilge.

 •  
  1908
 • Mac Aodha, Padraig, Fa’ach Mac Aodha Ua Broin. Ó Dubhtaigh, Dublin.

 •  
  1909
  Defoe, D. Eachtra Robinson Cruso, Cuid 1, aistrithe ag Tadhg Ó Murchadha. Connradh na Gaeilge.
 • Laoide, Seosamh (eag.), Cruach Chonaill. Connradh na Gaedhilge.
 • Mag Ruaidhri, Micheal, Mac Mic Iasgaire Bhuidhe LuSmnighe. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Cathain, Seaghan, Ceachta Cainnte Gramadaigh. M. H. Mac Guill agus a Mhac Teo.
 • Ó Conaire, Padraic, Nora Mharcuis Bhig agus Scetalta eile. Connradh na Gacdhilge.
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Eisirt. Muintir na Leabhar Gaedhilge, Dublin.
 • Mhag Ruaidhri, Micheal, Lub na Caillighe agus scealta eile. Connradh na Gacdhilge.
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Niamh. Muintir na Leabhar Gaedhilge, Dublin.

 •  
  1911
 • Laoide, Seosamh (eag.), Tri Torpain. Connradh na Gaedhilge.
 • Mac Enri, Seaghan P., An Modh Direach chun na Gaedhilge d’fhoghlaim. M. H. Gill agus a mhac.
 • Ua Ceallaigh, Sean, Mealbhog na Macaomh. Connradh na Gaeilhilge.
 • Ó Searcaigh, Seamus, Cloich Cheann Fhaolaidh Dail Uladh. Advanced Series. M. H. Gill and Son Ltd.

 •  
  1912
 • Feargus Finnbheil (Diarmaid Ó Foghludha), An Macleighinn, Cuid 1. Muintir na Leabhar Gaedhilge, Dublin.
 • Ó Corcran, Brian, Eachtra Mhacaoimh an Iolair Mhic R~’ogh na Sorcha. Hodges Figgis, Dublin.
 • Ó Fotharta, Domhnaill, Fuigheall sgeal on tsean-aimsir. Ó ’Brien, Dublin.
 • Ua Siochfhradha, P., Eachtra an Cheithearnaigh Chaoilriabhaigh. Connradh na Gaedhilge.
 • Sheehan, Rev. Michael, Gile na mBláth. M. H. Gill and Son Ltd.

 •  
  1913
 • Connachtach Ceasta, An Se’aluidhe Eireann. M. H. Gill and Son Ltd.
 • Ó Conaire, Padraic, An Sgolaire Bocht agus Sgetalta Eile. Connradh na Gaedhilge
 • Ó Muirgheasa, Enri (Feargus Mac Roigh), Maighdean an tSoluzs agus Sge’alta eile. Tempest, Dun Dealgan.
 • Ó Siochfhradha, P., (An Seabhac), Cath Fionntra’gha. Connradh na Gaedhilge.

 •  
  1914
 • Mac Fhionnlaoich, P. (Cu Uladh), Conchubhar Mac Neasa. Connradh na Gaeflhilge
 • Nic Neill, I agus Ó Searcaigh, S., Cu na gCleas agus Sgéalta eile. Tempest, Dun Dealgan.
 • Mhag Ruaidhri, Ml’cheal, Triur Cloinne na Bard-sgoloige. Connradh na Gacdhilge.
 • Ua Laoghaire, An tAth. Peadar, Sliabh na mBan bhFionn agus Cuan Fithise. Muintir na Leabhar Gacdhilge, Dublin.
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Lughaidh Mac Con. Muintir na Leabhar Gacdhilge, Dublin.
 • Ó Searcaigh, S., Faire PhaidZ’ Moir. Connradh na Gacdhilge. Ua Siochfhradha, P., Eachtra Thaidhg Mhic Cein. Connradh na Gacdhilge.
 • Sheehan, Rev. Michael, Arthrach an Oir. M. H. Gill agus Son Ltd.

 •  
  1915
  Craig, J. P., A New-Method Course of Irish Composition. Browne and Nolan.
 • Laoide, Seosamh (eag.), Realta den Spéir-leabhar leightheoireachta iolsgol agus ardsgol. Connradh na Gacdhilge.
 • Mac Meanmainn, Sean, Sgealta Goiride Geimhridh. Connradh na Gaedhilge.
 • Ó Cleirigh, Seosamh, Saimhin Sogh-sgeilinido sgolairibh na sgoile. Connradh na Gacdhilge.
 • Ó Dubhda, Peadar, Ar lorg an tseanchaidhe. Dundalgan Press, Dun Dealgan.
 • Ó Gallchobhair, Tomas et al, Gadaithe Gear na Geamhoidhche. M. H. Gill and Son Ltd.
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Guaire. Muintir na Leabhar Gaedhilge, Dublin.
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, An Cleasaidhe. Muintir na Leabhar Gacdhilge, Dublin.
 • Ó Murchadha, Domhnall (Domhnall na Greine), Beirt Ghaedhilgeoiri ina gcomhnaidhe sa chathair. Connradh na Gacdhilge.

 •  
  1916
  Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Tatin Bo Cuailngne ina dhratma. Muintir na Leabhar Gaedhilge, Dublin.
   
  1917
 • Breathnach, Micheal, Seilg i measg na nAlp. Cumann Oideachais na hEireann.
 • Ua Duinnin, an tAth. Padraig, McGuidhir Fhearmonach. M. H. Gill and Son Ltd. (do S.P.I.L.)
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Ag seideadh agus ag ithe. Brun agus Ó Nolain.

 •  
  1918
 • Ó Maille, Micheal (Diarmaid Donn), Naoi nGabhadh an Ghiolla Dhuibh. Comhlucht Oideachais na hEireann.
 • Ó Neachtain, Sean, Stair Eamainn Ui Chleire. M. H. Mac an Ghuill.

 •  
  1919
 • Ua Laoghaire, an tAth. Peadar, Ar ndoithin araon. Brun agus
 • Ó Tuathail, an tAth. Domhnall, La’imh-leabhar Mhodha na RatidAte. The Phrase Method Committee, Beal Feirste.

 •  
  1920
  Ó Maille, Tomas, An Ghaoth Aniar. Comhlucht Oideachais na hEireann.
 • Saothar gan data leo ach a bhaineann leis an treimhse seo:
 • Mac Enri, Seaghan P., Ceachta Cainnte an Mhuinteora. M. H. Gill and Son Ltd.
 • Mac Enri, Seaghan P., Udhacht an Stiocaire Clo Chumann
 • Ni Dhochartaigh, Brighid, Cainnt Choitcheannta o’n Ghaedhealteacht. Preas Dhun Dealgan.
 • Sheehan, Rev. Michael, Cnuasacht Trágha, M. H. Gill and Son
 • Sheehan, Rev. Michael, Gabha na Coille. M. H. Gill and Son Ltd.


 • [ top ]